معرفی
مرکز همايشها متولی برگزاری همايشهای سازمان ميباشد و همايشهای دوره ای يا موضوعی سازمان را برگزار مينمايد، اين همايشها در وبسايت ويژه هر همايش قابل پيگيری و مشاهده ميباشد. مرکز همايشها متولی برگزاری همايشهای سازمان ميباشد و همايشهای دوره ای يا موضوعی سازمان را برگزار مينمايد، اين همايشها در وبسايت ويژه هر همايش قابل پيگيری و مشاهده ميباشد. مرکز همايشها متولی برگزاری همايشهای سازمان ميباشد و همايشهای دوره ای يا موضوعی سازمان را برگزار مينمايد، اين همايشها در وبسايت ويژه هر همايش قابل پيگيری و مشاهده ميباشد. مرکز همايشها متولی برگزاری همايشهای سازمان ميباشد و همايشهای دوره ای يا موضوعی سازمان را برگزار مينمايد، اين همايشها در وبسايت ويژه هر همايش قابل پيگيری و مشاهده ميباشد. مرکز همايشها متولی برگزاری همايشهای سازمان ميباشد و همايشهای دوره ای يا موضوعی سازمان را برگزار مينمايد، اين همايشها در وبسايت ويژه هر همايش قابل پيگيری و مشاهده ميباشد. مرکز همايشها متولی برگزاری همايشهای سازمان ميباشد و همايشهای دوره ای يا موضوعی سازمان را برگزار مينمايد، اين همايشها در وبسايت ويژه هر همايش قابل پيگيری و مشاهده ميباشد. مرکز همايشها متولی برگزاری همايشهای سازمان ميباشد و همايشهای دوره ای يا موضوعی سازمان را برگزار مينمايد، اين همايشها در وبسايت ويژه هر همايش قابل پيگيری و مشاهده ميباشد.
اولين همايش سازمان با استفاده از نرم افزار آتنا همايش بررگزار ميگردد.
پورتال همايشها با موفقيت راه اندازی گرديد.