منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : گروه تولیدی ژیوان زیست فناوری روژه شماره ثبت : 15108
حوزه فعالیت : تولید کیت های بیوتکنولوژیک و ژنتیک مولکولی نام و نام خانوادگی مدیرعامل : محمد باقر محمودی
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : PCR and Gel Purification
کاربرد : استخراج از ژل و خالص سازی PCR با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : PLSJia-SiB
کاربرد : استخراج پلازمید از سلول های باکتری با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 3
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : PLT-MirSep-SiB
کاربرد : استخراج RNA از سلول های باکتری با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : MirSep-SiB
کاربرد : استخراج RNA از سلول های باکتری با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : PLT-MirJia-SiB
کاربرد : استخراج RNA از سلول های باکتری با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : MirJia-SiB
کاربرد : استخراج RNA از سلول های باکتری با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 7
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : BC-RNJia-SiB
کاربرد : استخراج RNA از سلول های باکتری با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 8
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : PLT-RNJia-SiB
کاربرد : استخراج RNA از سلول های گیاه و قارچ با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 9
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : PBMC-RNJia-SiB
کاربرد : استخراج RNA از سلول های مونونوکلئار خون با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 10
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : RNJia-SiB
کاربرد : استخراج RNA از بافت و سلول جانوری با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 11
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : RNJia
کاربرد : استخراج RNA از بافت و سلول جانوری
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 12
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : PLT- DNJia-SiB
کاربرد : استخراج DNA از بافت گیاه و قارچ با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 13
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : BC DNJia-SiB
کاربرد : استخراج DNA از باکتری با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 14
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Blood and Cell DNJia-SiB-Fast
کاربرد : استخراج DNA از خون و سلول با تکنولوژی سیلیکا
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی، مراکز تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1.5
دانلودکاتالوگ

محصول 15
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Whole Blood DNJia
کاربرد : استخراج DNA از خون
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 12
دانلودکاتالوگ