منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : فناوران دارویی رشد پارسیان شماره ثبت : 337008
حوزه فعالیت : تولید API داروهای انکولوژی و MS و Anti Vairal نام و نام خانوادگی مدیرعامل : لقمان فیروزپور
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : ارلوتینیب
کاربرد : انکولوژی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 % زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : ایرینوتکان
کاربرد : انکولوژی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 3
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : ایرینوتکان
کاربرد : انکولوژی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : لدیپاسویر
کاربرد : Antiviral
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : فمپیریدین
کاربرد : MS
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : تری فلونوماید
کاربرد : MS
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 12
دانلودکاتالوگ

محصول 7
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : نیلوتینیب
کاربرد : انکولوژی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 % زمان ورود محصول به بازار : 24
دانلودکاتالوگ

محصول 8
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : دی متیل فومارات
کاربرد : MS
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 % زمان ورود محصول به بازار : 12
دانلودکاتالوگ

محصول 9
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : سانیتینیب
کاربرد : انکولوژی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 % زمان ورود محصول به بازار : 24
دانلودکاتالوگ

محصول 10
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : ایماتینیب
کاربرد : انکولوژی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 % زمان ورود محصول به بازار : 36
دانلودکاتالوگ

محصول 11
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : ریلوزول
کاربرد : ALS
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 % زمان ورود محصول به بازار : 48
دانلودکاتالوگ

محصول 12
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : لتروزول
کاربرد : انکولوژی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکت های تولید کننده محصولات نهایی دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 48
دانلودکاتالوگ