اخبار
اولين همايش سازمان با استفاده از نرم افزار آتنا همايش بررگزار ميگردد.
پورتال همايشها با موفقيت راه اندازی گرديد.